[Rozmiar: 85618 bajtów]
 

ZESPÓŁ PRACOWNI POSIADA UPRAWNIENIA:

  • W zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi dla ustalania warunków geologiczno-inzynierskich dla potrzeb zagospodarownia przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wylaczeniem posadawiania obiektów budowlanych zakladów górniczych oraz budownictwa wodnego;


  • W zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi dla poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych oraz okreslania warunków hydrogeologicznych dla projektowania odwodnien budowlanych otworami wiertniczymi, projektowania inwestycji mogacych zanieczyscic wody podziemne, magazynowania lub skladowania na powierzchni lub w górotworze substancji albo odpadów, ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych. 
Copyright - 2006 - M.S.