ZESPÓŁ GEOTECHNIKI WYKONUJE

Opracowania zgodne z aktualnym Prawem Geologicznym i Górniczym:
 • Projekty prac geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich,


 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie:
 • dla sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego,
 • w celu projektowania posadowienia obiektów budowlanych,
 • w celu projektowania posadowienia obiektów budowlanych inwestycji liniowych,
 • dla potrzeb magazynowania i składowania substancji oraz odpadów,
 • Dokumentacje geologiczne otworów wiertniczych.
Opracowania zgodne z aktualnym Prawem Budowlanym oraz zbiorem norm PN-EN:
 • Dokumentacje geotechniczne dla ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, w tym inwestycji liniowych, obejmujące m.in.:
 • fundamentowanie obiektów budowlanych - posadowienie bezpośrednie i pośrednie,
 • określanie nośności i stateczności podłoża gruntowego,
 • ustalanie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji,
 • szacowanie zasięgu oddziaływań głębokich wykopów,
 • ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczanie,
 • wybór metody wzmacniania skarp (w tym z gruntu zbrojonego),
 • wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego,
 • ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych,
 • ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę,
 • wytyczne wykonywania barier uszczelniających.
 • Programy badań geotechnicznych,


 • Modelowanie geotechniczne,


 • Analizy, ekspertyzy i opinie dotyczące poszczególnych zagadnień związanych z ustalaniem geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, w tym inwestycji liniowych.
Nadzór geotechniczny, prace i roboty geologiczne, roboty geotechniczne oraz inne czynności niezbędne dla sporządzenia ww. opracowań, w tym:

 • wiercenie otworów badawczych,
 • sondowania dynamiczne,

 • badania fizyczno-mechanicznych właściwości gruntów,

 • odkrywki fundamentów,

 • badania agresywności wód wobec betonu.

Kompleksowy nadzór geotechniczny części podziemnej obiektów budowlanych.
 
Copyright - 2006 - M.S.