ZESPÓŁ HYDROGEOLOGII WYKONUJE

Opracowania zgodne z aktualnym Prawem Geologicznym i Górniczym:
 • Projekty prac geologicznych:

  • dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych,
  • dla budowy studni i ujęć wód podziemnych,


 • Dokumentacje hydrogeologiczne:

  • ustalające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych,
  • określające warunki hydrogeologiczne:
  • w związku z projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
  • w związku z magazynowaniem i składowaniem na powierzchni lub w górotworze substancji oraz odpadów,


 • Dokumentacje geologiczne
  • wykonania otworów wiertniczych,
  • likwidacji otworów wiertniczych.


Opracowania zgodne z aktualnym Prawem Wodnym:
 • Operaty wodnoprawne, na podstawie których wydaje się pozwolenia wodnoprawne:

  • na pobór wód podziemnych,
  • na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,
  • rolnicze wykorzystanie ścieków.


Opracowania nie wymagające przyjęcia (zatwierdzenia) przez odpowiedni organ:
 • Projekty odwodnień budowlanych wraz z modelowaniem hydrogeologicznym,


 • Analizy, ekspertyzy i opinie dotyczące m.in.:

  • oceny sprawności i warunków eksploatacji studni i ujęć wód podziemnych,
  • charakterystyki warunków hydrogeologicznych dla potrzeb lokalizacji studni i ujęć wód podziemnych,
  • określenia związku hydraulicznego wód podziemnych i powierzchniowych,
  • zabezpieczenia fundamentów budynków przed wodą,
  • możliwości rozbudowy ujęć wód podziemnych,
  • wprowadzania wód opadowych do ziemi w granicach posesji (bez konieczności ich odprowadzania do kanalizacji).
Nadzór hydrogeologiczny, prace i roboty geologiczne oraz inne czynności niezbędne dla sporządzenia ww. opracowań, w tym:

 • wiercenie otworów hydrogeologicznych,
 • instalację punktów wodowskazowych wód powierzchniowych,
 • pomiary stanów wód podziemnych i powierzchniowych,
 • terenowe i laboratoryjne oznaczenia współczynnika filtracji gruntów,
 • próbne pompowania studni nowych oraz pompowania kontrolno-pomiarowe studni eksploatowanych.
Kompleksowy nadzór hydrogeologiczny części podziemnej obiektów budowlanych.
 
Copyright - 2006 - M.S.