[Rozmiar: 85618 bajtów]
 

ZESPÓŁ OCHRONY ŚRODOWISKA WYKONUJE

Opracowania zgodne z aktualnym Prawem Geologicznym i Górniczym:
 • Projekty prac geologicznych:
  • dla projektowania monitoringu wód podziemnych,
  • dla oceny stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntów,


 • Dokumentacje hydrogeologiczne:
  • określające warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne,
  • dla potrzeb rekultywacji terenu,


 • Dokumentacje geologiczne otworów badawczych (piezometrów) dla potrzeb monitoringu wód podziemnych.


Opracowania zgodne z aktualnym Prawem Ochrony Środowiska:
 • Informacje o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Opracowania nie wymagające przyjęcia (zatwierdzenia) przez odpowiedni organ:
 • Projekty monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych,
 • Raporty z badań stanu ekologicznego gruntów,
 • Modele hydrogeologiczne dla potrzeb monitoringu wód,
 • Analizy, ekspertyzy i opinie dotyczące m.in.:
  • charakterystyki warunków hydrogeologicznych dla potrzeb lokalizacji inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne,
  • wielkości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,
  • określenia przydatności terenu do rekultywacji na cele nierolne,
  • zasięgu oddziaływania wprowadzania do wód powierzchniowych ścieków deszczowych i wód drenażowych,
  • gromadzenia i wykorzystania wód opadowych w granicach posesji.


Nadzór hydrogeologiczny, prace i roboty geologiczne oraz inne czynności niezbędne dla sporządzenia ww. opracowań, w tym:
 • wiercenie otworów badawczych (piezometrów) dla badania jakości wód podziemnych,
 • terenowe oznaczenia przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW) i odczynu (pH) wód i ścieków,
 • pobór próbek wód, ścieków i gruntów do analizy laboratoryjnej,
 • analizy laboratoryjne próbek wód, ścieków i gruntów.
 
Copyright - 2006 - M.S.